Tjänster för organisationer och företag 

Psykologisk kunskap är användbart för organisationer och företag både på grupp- och individnivå. Krishantering, stresshantering och ledarskapsutveckling är områden som de flesta organisationer och företag någon gång är i behov av, preventivt eller för att åtgärda ett befintligt problemområde.  

I arbeten som innebär kontakt med människor så som socialförvaltning, vård, polisväsende, skola, behandlingshem och jour/familjehem kan handledning och konsultation bidra både till ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö.   

 

Konsultationer

Att vid ett eller något enstaka tillfälle diskutera och få rådgivning kring en specifik fråga eller ett specifikt ärende.  

 

Handledning

Handledning sker under en serie möten och utformas efter gruppen eller individens behov.  

Innehar specialiserad kunskap om barn, unga och vuxna med erfarenhet av utsatta situationer, så som omsorgsbrist, sexuella övergrepp, fysiskt och psykiskt våld och att skada sig genom sex samt sex mot ersättning.

 

Föreläsning / Utbildning 

Erbjuder föreläsningar och utbildningsinsatser inom området psykologi och psykiatri. 

 

Konflikt och kris

Konflikt och kris i en arbetsgrupp eller mellan individer på en arbetsplats är ofta både plågsamt på det personliga planet och ineffektivt för organisationen. Ibland behövs utomstående stöd för att hantera konflikter eller krissituationer och förebygga framtida problem. Psykologiska lösningar är en god grund för organisationer att utvecklas från.