Tjänster för privatpersoner  

Anledningen att söka psykologisk hjälp är olika från person till person. En del vet precis vad det är de önskar hjälp med och andra har inte formulerat något direkt problem eller en specifik önskan.  

Vanliga problem är ångest, nedstämdhet och relationsproblem. Det kan också vara så att livet plötsligt förändrats genom någon oväntad händelse eller att det finns behov av att behandla konsekvenser av tidigare trauma så som sexuella övergrepp, destruktiva sexuella erfarenheter eller upplevelse av våld. En annan vanlig orsak att söka psykologiska samtal är önskan om mer generell personlig utveckling eller existentiella funderingar. 

Ibland räcker några enstaka rådgivande samtal för att skapa perspektiv på en specifik livshändelse, ibland behövs en längre psykoterapeutisk kontakt. Vad som är hjälpsamt för dig diskuterar vi tillsammans vid ett inledande samtal. Jag tar emot vuxna, ungdomar, barn/föräldrar, par och har hbtqia-kompetens samt feministisk grundsyn. 


Orienterande samtal

Att under några samtal tillsammans formulera och undersöka dina behov och svårigheter för att ta reda på hur du bäst kan gå vidare.  

Rådgivning och stödsamtal

Att samtala kring och hitta strategier för hur du kan hantera en specifik situation eller ett avgränsat problem.   

Krissamtal

Akut hjälp och stöd vid kristillstånd och traumatiska händelser. Avtal finns med flera försäkringsbolag gällande försäkringsberättigade krissamtal.     

Psykoterapi

Antingen att i en tidsbegränsad samtalsserie fokusera på och arbete med ett specifikt problem. Eller att i en längre kontakt arbeta med mer omfattande problem eller med mer generell personlighetsutveckling. Målet är att bättre kunna använda dina resurser och leva efter dina förutsättningar.    

Parsamtal 

Alla relationer går igenom kriser men ibland kan dessa kännas svåra att lösa på egen hand. Vid t.ex. funderingar på separation, vid otrohet, sexuella problem, oenighet, olika förväntningar eller när det är svårt att prata med varandra på ett konstruktivt sätt kan parsamtal vara hjälpsam. Parsamtal kan innebära allt från några enstaka samtal till parterapi under en begränsad tid. Utöver kärleksrelationer ges också parsamtal till vänner, förälder-vuxet barn eller vuxna syskon. 

Föräldrasamtal 

Föräldrasamtal är användbart när du har funderingar kring ditt föräldraskap, både gällande konkreta frågor om hur du kan bemöta ditt barn och mer generella frågor kring anknytning och känslor kopplade till att vara förälder. Vanligt är att söka hjälp med svårigheter att bemöta barn i en ny familjekonstellation, funderingar och känslor kopplat till att knyta an till sitt barn eller när något har hänt barnet eller familjen och föräldern undrar över ett gynnsamt sätt att bemöta barnet.