Tjänster för privatpersoner  

Anledningen att söka psykologisk hjälp är olik från person till person. En del vet precis vad det är de önskar hjälp med och andra har inte formulerat något direkt problem eller en specifik önskan.  

Vanliga problem är ångest, nedstämdhet och relationsproblem. Det kan också vara så att livet plötsligt förändrats genom någon oväntad händelse eller att det finns behov av att behandla konsekvenser av tidigare trauma så som sexuella övergrepp, destruktiva sexuella erfarenheter eller upplevelse av våld. En annan vanlig orsak att söka psykologiska samtal är önskan om mer generell personlig utveckling eller existentiella funderingar. 

Ibland räcker några enstaka rådgivande samtal för att skapa perspektiv på en specifik livshändelse, ibland behövs en längre psykoterapeutisk kontakt. Vad som är hjälpsamt för dig diskuterar vi tillsammans vid ett inledande samtal. Jag tar emot vuxna, ungdomar, barn/föräldrar, par och har hbtq-kompetens.   

AKTUELLT: GRUPPBEHANDLING

För personer som har erfarenhet av sexuella övergrepp / sexuell utsatthet finns nu möjlighet att delta i gruppbehandling med start under vårterminen -15. Gruppen är tidsbegränsad och ges till reducerat pris. Välkommen att höra av dig för mer information. 

Orienterande samtal

Att under några samtal tillsammans formulera och undersöka dina behov och svårigheter för att ta reda på hur du bäst kan gå vidare.  

Rådgivning och stödsamtal

Att samtala kring och hitta strategier för hur du kan hantera en specifik situation.   

Krissamtal

Akut hjälp och stöd vid kristillstånd och traumatiska händelser. Avtal finns med flera försäkringsbolag gällande försäkringsberättigade krissamtal.     

Psykoterapi

Antingen att i en tidsbegränsad samtalsserie fokusera på och arbete med ett specifikt problem. Eller att i en längre kontakt arbeta med mer omfattande problem eller med mer generell personlighetsutveckling. Målet är att bättre kunna använda dina resurser och leva efter dina förutsättningar.    

Parsamtal 

Alla relationer går igenom kriser men ibland kan dessa kännas svåra att lösa på egen hand. Vid funderingar på skilsmässa, vid otrohet, svartsjuka, oenighet, sexuella problem, eller när dialogen stagnerat kan parsamtal vara ett sätt att komma vidare. Med professionell hjälp kan konfliktområden, problem, känslor och styrkor sorteras och kommunikation kan bli möjlig även vid en eventuell separation. Parsamtal kan innebära allt från några enstaka samtal till parterapi under en begränsad tid.    

Familjerådgivning och föräldrasamtal 

Familjerådgivning kan användas då det låst sig i samspelet mellan individerna i familjen eller när det blivit ett mönster av konflikter. Ofta handlar det om oenighet kring gränser, förväntningar, krav och svårighet att tala med varandra. Familjesamtal är ett direkt sätt att arbeta med hela familjen och de problem som var och en upplever för att bättre kunna fungera som helhet. 

Föräldrasamtal är användbart när du har funderingar kring ditt föräldraskap, både gällande konkreta frågor om hur du kan bemöta ditt barn och mer generella frågor kring anknytning och känslor kopplade till att vara förälder. Vanligt är att söka hjälp med svårigheter att bemöta barn i en ny familjekonstellation, funderingar och känslor kopplat till att knyta an till sitt barn eller när något har hänt barnet eller familjen och föräldern undrar över ett gynnande sätt att bemöta barnet.