Psykoterapi

Psykoterapi är en systematisk behandling som bygger på psykologisk teori med syfte att förändra tankar, känslor och beteenden. Psykoterapi bedrivs av legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut och har goda, väl dokumenterade effekter vid psykisk ohälsa.          

Våra erfarenheter och invanda handlings- och tankemönster påverkar hur vi mår, hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld och hur vi ter oss i relation till andra. En del av våra tanke- och handlingsmönster som tidigare har fyllt en viktig funktion för att underlätta tillvaron kan med tiden börja ställa till det för oss.  

De flesta människor känner någon gång under livet behov av stöd från någon utomstående. Anledningarna till att en söker psykoterapi är väldigt olika. Det kan handla om symtom så som ångest, depressivitet, att ständigt hamna i konflikt eller saker som sker utan känsla av kontroll, t.ex. att under berusning göra saker som en sedan ångrar eller att i relation till någon annan minimera sina egna behov.  Det kan vara en akut kris, trauma eller sexuell ohälsa. Ibland handlar det om oro för barn eller arbete, eller en allmän önskan om att komma vidare i livet. Kroppen kan också genom olika symtom ge uttryck för obalans, exempelvis genom huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter eller muskelsmärtor.  

Utöver att minska symtom är målet med psykoterapi att öka förmågan att använda dina resurser och finna funktionella sätt att leva livet på. Vad det innebär är olika från individ till individ och målen kan vara mer eller mindre konkreta. Det kan handla om att fungera bättre i specifika situationer, uppnå en realistisk känsla av självförtroende, en ökad förmåga till goda relationer, möjlighet till mer tillfredsställande sexuella upplevelser, att bättre komma till sin rätt eller att känna mindre tomhet och mer känsla av meningsfullhet. Att på det hela taget vara mer tillfreds och må bättre.  

Om du vill mer om psykologi, psykoterapi, forskningsstöd och metoder: 

http://www.psykologiguiden.se

http://psykodynamiskt.nu

http://www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se

http://www.emdr.se